มาตรฐานรับรองคุณภาพ

มาตรฐานรับรองคุณภาพที่ได้รับการตรวจสอบอย่างถูกต้อง

งานก่อสร้างโรงงาน โกดัง อาคาร และงานบ้านพักอาศัย บริษัท ธนกรีนไอยรา จำกัด

คุณภาพมาตรฐานงานก่อสร้าง และการตรงต่อเวลา คุณภาพมาตรฐานงานก่อสร้าง และการตรงต่อเวลา

ก้าวหน้าด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยีครบวงจรทางวิศวกรรมการก่อสร้าง ก้าวหน้าด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยีครบวงจรทางวิศวกรรมการก่อสร้าง

คำนึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ คำนึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ

คำนึงถึงคุนภาพ และมาตรฐานของวัสดุ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง คำนึงถึงคุนภาพ และมาตรฐานของวัสดุ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง

บริหารจัดการประสิทธิภาพ ประสิทธิผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อลกค้า บริหารจัดการประสิทธิภาพ ประสิทธิผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า

สร้างความเชื่อมั่น แก่ลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพการก่อสร้าง สร้างความเชื่อมั่น แก่ลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพการก่อสร้าง

ดำเนินงานโดยใส่ใจต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมส่วนรวมของประเทศ ดำเนินงานโดยใส่ใจต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมส่วนรวมของประเทศ
ผลงานความสำเร็จ

เราสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพมากมาย

บริษัท ธนกรีนไอยรา จำกัด

ได้เปิดดำเนินการทางด้านงานก่อสร้างเช่นงานก่อสร้างโรงงานโกดังอาคาร
และงานบ้านพักอาศัยโดยพัฒนาและเติบโตมาจากการดำเนินการห้างหุ้นส่วนจำกัดกรีนไอยรา
ซึ่งเป็นกิจการในเครือของ บริษัท ธนกรีนไอยรา จำกัดทำให้มีประสบการณ์
ด้านการก่อสร้างที่หลากหลายรูปแบบโดยมีทีมผู้บริหารวิศวกรและพนักงานที่มีความชำนาญ
ทางด้านงานก่อสร้างด้วยผลงานและประสบการณ์ที่มีคุณภาพทั้งนี้มีบริษัทฯได้ผ่านการ
ก่อสร้างหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจรวมถึงบริษัทเอกชนเช่นงานกรมราชทัณฑ์งาน
สถานีไฟฟ้าภูมิภาคและงานก่อสร้างภาคเอกชนเป็นต้นในการดำเนินงานทางบริษัทฯ
ยึดมั่นในแนวทางปรัชญา 7 ประการเพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดแก่สังคมลูกค้าและมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพ

ดูผลงานเพิ่มเติม

บริการ

สามารถติดต่อสอบถาม และขอคำปรึกษา

งานก่อสร้างเช่นงานก่อสร้างโรงงานโกดังอาคารและงานบ้านพักอาศัย

บริษัท ธนกรีนไอยรา จำกัด ได้เปิดดำเนินการทางด้านงานก่อสร้างเช่นงานก่อสร้างโรงงานโกดังอาคารและงานบ้านพักอาศัยโดยพัฒนาและเติบโตมาจากการ ดำเนินการห้างหุ้นส่วนจำกัดกรีนไอยราซึ่งเป็นกิจการในเครือของ บริษัท ธนกรีนไอยรา จำกัด ทำให้มีประสบการณ์ด้านการก่อสร้างที่หลากหลายรูปแบบโดยมีทีมผู้บริหารวิศวกรและพนักงานที่มีความชำนาญทางด้านงานก่อสร้างด้วยผลงานและประสบการณ์ที่มีคุณภาพทั้งนี้มีบริษัทฯได้ผ่านการก่อสร้างหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจรวมถึงบริษัทเอกชนเช่นงานกรมราชทัณฑ์งานสถานีไฟฟ้าภูมิภาคและงานก่อสร้างภาคเอกชนเป็นต้นในการดำเนินงานทางบริษัทฯยึดมั่นในแนวทางปรัชญา 7 ประการเพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดแก่สังคมลูกค้าและมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพอุตสาหกรรมก่อสร้างอันได้แก่

ดูรายละเอียด

งานก่อสร้างเช่นงานก่อสร้างโรงงานโกดังอาคารและงานบ้านพักอาศัย

บริษัท ธนกรีนไอยรา จำกัด ได้เปิดดำเนินการทางด้านงานก่อสร้างเช่นงานก่อสร้างโรงงานโกดังอาคารและงานบ้านพักอาศัยโดยพัฒนาและเติบโตมาจากการ ดำเนินการห้างหุ้นส่วนจำกัดกรีนไอยราซึ่งเป็นกิจการในเครือของ บริษัท ธนกรีนไอยรา จำกัด ทำให้มีประสบการณ์ด้านการก่อสร้างที่หลากหลายรูปแบบโดยมีทีมผู้บริหารวิศวกรและพนักงานที่มีความชำนาญทางด้านงานก่อสร้างด้วยผลงานและประสบการณ์ที่มีคุณภาพทั้งนี้มีบริษัทฯได้ผ่านการก่อสร้างหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจรวมถึงบริษัทเอกชนเช่นงานกรมราชทัณฑ์งานสถานีไฟฟ้าภูมิภาคและงานก่อสร้างภาคเอกชนเป็นต้นในการดำเนินงานทางบริษัทฯยึดมั่นในแนวทางปรัชญา 7 ประการเพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดแก่สังคมลูกค้าและมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพอุตสาหกรรมก่อสร้างอันได้แก่

ดูรายละเอียด

งานก่อสร้างเช่นงานก่อสร้างโรงงานโกดังอาคารและงานบ้านพักอาศัย

บริษัท ธนกรีนไอยรา จำกัด ได้เปิดดำเนินการทางด้านงานก่อสร้างเช่นงานก่อสร้างโรงงานโกดังอาคารและงานบ้านพักอาศัยโดยพัฒนาและเติบโตมาจากการ ดำเนินการห้างหุ้นส่วนจำกัดกรีนไอยราซึ่งเป็นกิจการในเครือของ บริษัท ธนกรีนไอยรา จำกัด ทำให้มีประสบการณ์ด้านการก่อสร้างที่หลากหลายรูปแบบโดยมีทีมผู้บริหารวิศวกรและพนักงานที่มีความชำนาญทางด้านงานก่อสร้างด้วยผลงานและประสบการณ์ที่มีคุณภาพทั้งนี้มีบริษัทฯได้ผ่านการก่อสร้างหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจรวมถึงบริษัทเอกชนเช่นงานกรมราชทัณฑ์งานสถานีไฟฟ้าภูมิภาคและงานก่อสร้างภาคเอกชนเป็นต้นในการดำเนินงานทางบริษัทฯยึดมั่นในแนวทางปรัชญา 7 ประการเพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดแก่สังคมลูกค้าและมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพอุตสาหกรรมก่อสร้างอันได้แก่

ดูรายละเอียด

งานก่อสร้างเช่นงานก่อสร้างโรงงานโกดังอาคารและงานบ้านพักอาศัย

บริษัท ธนกรีนไอยรา จำกัด ได้เปิดดำเนินการทางด้านงานก่อสร้างเช่นงานก่อสร้างโรงงานโกดังอาคารและงานบ้านพักอาศัยโดยพัฒนาและเติบโตมาจากการ ดำเนินการห้างหุ้นส่วนจำกัดกรีนไอยราซึ่งเป็นกิจการในเครือของ บริษัท ธนกรีนไอยรา จำกัด ทำให้มีประสบการณ์ด้านการก่อสร้างที่หลากหลายรูปแบบโดยมีทีมผู้บริหารวิศวกรและพนักงานที่มีความชำนาญทางด้านงานก่อสร้างด้วยผลงานและประสบการณ์ที่มีคุณภาพทั้งนี้มีบริษัทฯได้ผ่านการก่อสร้างหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจรวมถึงบริษัทเอกชนเช่นงานกรมราชทัณฑ์งานสถานีไฟฟ้าภูมิภาคและงานก่อสร้างภาคเอกชนเป็นต้นในการดำเนินงานทางบริษัทฯยึดมั่นในแนวทางปรัชญา 7 ประการเพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดแก่สังคมลูกค้าและมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพอุตสาหกรรมก่อสร้างอันได้แก่

ดูรายละเอียด

งานก่อสร้างเช่นงานก่อสร้างโรงงานโกดังอาคารและงานบ้านพักอาศัย

บริษัท ธนกรีนไอยรา จำกัด ได้เปิดดำเนินการทางด้านงานก่อสร้างเช่นงานก่อสร้างโรงงานโกดังอาคารและงานบ้านพักอาศัยโดยพัฒนาและเติบโตมาจากการ ดำเนินการห้างหุ้นส่วนจำกัดกรีนไอยราซึ่งเป็นกิจการในเครือของ บริษัท ธนกรีนไอยรา จำกัด ทำให้มีประสบการณ์ด้านการก่อสร้างที่หลากหลายรูปแบบโดยมีทีมผู้บริหารวิศวกรและพนักงานที่มีความชำนาญทางด้านงานก่อสร้างด้วยผลงานและประสบการณ์ที่มีคุณภาพทั้งนี้มีบริษัทฯได้ผ่านการก่อสร้างหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจรวมถึงบริษัทเอกชนเช่นงานกรมราชทัณฑ์งานสถานีไฟฟ้าภูมิภาคและงานก่อสร้างภาคเอกชนเป็นต้นในการดำเนินงานทางบริษัทฯยึดมั่นในแนวทางปรัชญา 7 ประการเพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดแก่สังคมลูกค้าและมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพอุตสาหกรรมก่อสร้างอันได้แก่

ดูรายละเอียด

งานก่อสร้างเช่นงานก่อสร้างโรงงานโกดังอาคารและงานบ้านพักอาศัย

บริษัท ธนกรีนไอยรา จำกัด ได้เปิดดำเนินการทางด้านงานก่อสร้างเช่นงานก่อสร้างโรงงานโกดังอาคารและงานบ้านพักอาศัยโดยพัฒนาและเติบโตมาจากการ ดำเนินการห้างหุ้นส่วนจำกัดกรีนไอยราซึ่งเป็นกิจการในเครือของ บริษัท ธนกรีนไอยรา จำกัด ทำให้มีประสบการณ์ด้านการก่อสร้างที่หลากหลายรูปแบบโดยมีทีมผู้บริหารวิศวกรและพนักงานที่มีความชำนาญทางด้านงานก่อสร้างด้วยผลงานและประสบการณ์ที่มีคุณภาพทั้งนี้มีบริษัทฯได้ผ่านการก่อสร้างหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจรวมถึงบริษัทเอกชนเช่นงานกรมราชทัณฑ์งานสถานีไฟฟ้าภูมิภาคและงานก่อสร้างภาคเอกชนเป็นต้นในการดำเนินงานทางบริษัทฯยึดมั่นในแนวทางปรัชญา 7 ประการเพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดแก่สังคมลูกค้าและมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพอุตสาหกรรมก่อสร้างอันได้แก่

ดูรายละเอียด

งานก่อสร้างเช่นงานก่อสร้างโรงงานโกดังอาคารและงานบ้านพักอาศัย

บริษัท ธนกรีนไอยรา จำกัด ได้เปิดดำเนินการทางด้านงานก่อสร้างเช่นงานก่อสร้างโรงงานโกดังอาคารและงานบ้านพักอาศัยโดยพัฒนาและเติบโตมาจากการ ดำเนินการห้างหุ้นส่วนจำกัดกรีนไอยราซึ่งเป็นกิจการในเครือของ บริษัท ธนกรีนไอยรา จำกัด ทำให้มีประสบการณ์ด้านการก่อสร้างที่หลากหลายรูปแบบโดยมีทีมผู้บริหารวิศวกรและพนักงานที่มีความชำนาญทางด้านงานก่อสร้างด้วยผลงานและประสบการณ์ที่มีคุณภาพทั้งนี้มีบริษัทฯได้ผ่านการก่อสร้างหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจรวมถึงบริษัทเอกชนเช่นงานกรมราชทัณฑ์งานสถานีไฟฟ้าภูมิภาคและงานก่อสร้างภาคเอกชนเป็นต้นในการดำเนินงานทางบริษัทฯยึดมั่นในแนวทางปรัชญา 7 ประการเพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดแก่สังคมลูกค้าและมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพอุตสาหกรรมก่อสร้างอันได้แก่

ดูรายละเอียด